Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Zámek Lužce - Stavby
Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish

Špýchar a vozová kolna

Napsal Richard. UVEŘEJNĚNO V Stavby

Budova kolny a sýpky stojí za sebou na jižní straně hospodářského dvora. Kolnu, pilířové konstrukce, krytou valbovou střechou, odděloval od zámecké budovy úsek zdi s branou do dvora. Nárožní pilíře jsou vyzděny z lomového zdiva, mezilehlé jsou režné cihelné, s římsovými hlavicemi. Stěny jsou svisle bedněné, spáry kryjí lišty. Trámový strop podporují podélné průvlaky. Na nich a na příčných trámech u pilířů jsou patrné dvojité dlaby po plátech. Původně tedy svislou konstrukci tvořily dřevěné sloupy s dvojicemi plátovaných pásků. Další zbytky této konstrukce byly použity druhotně v mladší konstrukci. Krov je vaznicový, postavený s použitím prvků staršího krovu s plátovými spoji. Střechu pokrývá dvojitá krytina z tašek bobrovek na řídké laťování. Směrem do dvora je střecha protažena na nízkou obvodovou zeď z lomového zdiva. V takto vytvořeném úzkém prostoru je vstup na schodiště do dvouprostrového sklepa, zaklenutého půlválcovými kamennými klenbami s otisky po šalování.

Patrovou budovu sýpky, disponovanou na 4 krát 2 osy, krytou sedlovou střechou spojuje s kolnou ohradní zeď. Při ní směrem ke kolně vystupuje ze sýpky obdélný patrový přístavek o poloviční šířce, krytý valbou ukončenou střechou. K jejímu boku přiléhá dřevěné schodiště do patra. Fasády se zbytky červeně malovaých rytých šambrán ukončuje výrazná římsa podvalového profilu, z vnější – jižní strany je římsa fabionová. Podélné fasády mají v každé ose trojici otvorů nad sebou, střední jsou větrací otvory při sýpkové podlaze. V čelní stěně u přístavku jsou vrata do přízemí, kde byl ovčín. Strop v něm nesou profilované dubové sloupky se sedly na kamenných soklech. Profilované sloupky nesou průvlak i v sýpkovém patře s vysokými úzkými okenními nikami bez parapetu. Druhé sýpkové podlaží bylo v podstřeší. Krov je hambalkový, nesený ležatou stolicí. Střechu kryjí bobrovky. V přízemí přístavku byla umístěna malá konírna. Krov jeho střechy je jednoduchý hambalkový. Svlakové dveře mají zbytek barokního kování.

Ze stručného popisu je zřejmé, že jde o hodnotné hospodářské barokní budovy. Jsou, včetně přístavku sýpky zachyceny na stabilním katastru, kde je spojuje úzká stavba. Obě byly upravovány na sklonku 19. století. U kolny byla úprava výrazněší, byly provedeny nové nosné pilíře a krov s použitím původního materiálu. U sýpky byl proveden pozoruhodný doplňující větrací systém. Sklep může být pozůstatkem starší budovy dvora. Sýpka má dnes narušeny tesařské konstrukce, částečně je prolomena podlaha podkroví. Patrná je starší tesařská oprava s protézami, při které byla zřejmě zjednodušena římsa na jižní fasádě sýpky.

Zámek

Napsal Richard. UVEŘEJNĚNO V Stavby

Dvůr v Lužcích byl po staletí majetkem malostranského kláštera sv. Tomáše – augustiánů poustevníků. Klášter jej koupil v roce 1370, kdy již vlastnil v Lužcích některá jiná popluží. Od roku 1411 byl dvůr zastavován a do majetku kláštera se vrátil v 17.století. Zámek spíše obytný panský dům, sloužící jako občasná rezidence svatotomášského převora, stojí v čele dvora u návsi. Jde o jednoduchou barokní obdélnou patrovou stavbu, tvořící typické vybavení dvorů velkých klášterů. Ze středu návesního průčelí vystupuje výrazný pětiboký rizalit zámecké kaple sv. Michaela archanděla. Zámek náleží typu barokních obytných staveb, zpravidla trojtraktové dispozice, uplatněnému u drobných zámeckých sídel a far. Drobná zámecká sídla obdobného řešení pak zpravidla doplňuje kaple umístěná ve vazbě na střední chodbu. Zámek v Lužcích si po velkých úpravách na sklonku 19. a počátku 20. století a utilitárních zásazích ve druhé polovině 20. století zachoval minimum starších detailů. Na fasádách jsou to zejména zbytky červeně malovaných lezen s voutovou výplní koutů na nádvorním průčelí a zbytek otisku šambrány s lištou v patře nádvorního průčelí. V interiéru se lépe dochovaly konstrukce v jižním traktu - v přízemí valená klenba s pětibokými výsečemi, v patře dvojice místností se štukovými zrcadly vrcholně barokního charakteru. V místě narušeného stropu je ve středním traktu u kaple patrná stropní konstrukce s překlápěným záklopem. Kvalitní portálový oltář kaple byl pořízen zřejmě nejdříve kolem poloviny 18. století. Severní trakt, schodiště, krov včetně krovu nad kaplí s lucernou jsou výsledkem novodobých úprav, ze kterých se zachovalo několik dveří. Vzhledem k dochovaným konstrukcím a detailům lze předpokládat, že zámek byl postaven, případně radikálně přestavěn v době kolem poloviny, případně až v průběhu třetí čtvrtiny 18. století. Poznání stavebních dějin budovy může prohloubit pouze podrobný stavebě historický průzkum.

Stav v době odkupu současným vlastníkem:
Budova zámku je poznamenána dlouhodobou neúdržbou a nekvalitními opravami. Nejvíce narušena je oblast úžlabí za jehlancovou střechou kaple a vlastní krov kaple s lucernou. Sloupky lucerny, nesoucí i krokve se boří do silně narušeného roštu vazných trámů nad klenbou kaple. Lucerna je výrazně vykloněna a střecha deformována. Ohrožena je i klenba kaple. Stav úžlabí za střechou poznamenalo i osazení výrazně poddimenzované pozednice. V důsledku protékání srážkové vody došlo k výraznému narušení stropu před kaplí. Narušené fasády jsou výrazně zjednodušeny.
Fotogalerie z roku 1999